Skip links

בדיקות מערכות גילוי וכיבוי אש

מעבדות מבצעת את כלל הבדיקות הנדרשות על פי נציבות הכבאות הארצית:

o מערכות גילוי אש ע"פ תקן 1220 חלק 3 (גלאים +רכזת)
o גלאים עצמאים- תקן 1220 חלק 5
o מערכות כיבוי אש בגז- תקן 1597
o מערכות כיבוי אש בארוסול – תקן 5102
o דלתות אש ת"י 1212
o גלגלונים  לפי ת"י 2206
o צנרת כיבוי אש ת"י 1205
o תגובות בשריפה – 921
o בדיקת הפרדות אש- 931   לפי ת"י 2174
o אינטגרציה
o זיהוי מוצרי חשמל
o אופיין רשת מים  לפי NFPA13 ובהתאם לת"י 1596

o מערכת מתזים ת"י 1596

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]