Skip links

בדיקת מעבדה מאושרת למערכות כיבוי אש במים – מתזים(ספרינקלרים)

לפי תקן 1596

NFPA-13

בדיקות תכנון ובדיקות התקנה

בדיקת תכנון מערכת מתזים

 • בדיקת תכנון מערכת וחישובים הידראוליים | אפיון והגדרת סיכונים | בדיקות התאמת אופיין הרשת העירונית לדרישת המערכת | בדיקת תכנון חדרי משאבות ומאגרי מים | תכנון מערכות הצפה לסיכונים מיוחדים | תכנון למבני תעשייה | תכנון לבתים פרטיים | תכנון למחסנים
בדיקת התקנת המערכת באתר
 • בדיקת התקנת המתזים | התקנת הצנרת ומתלים | בדיקת ברזים ומגופים | בדיקת ראש מערכת | בדיקת אופיין רשת מים | בדיקת חדרי משאבות ומאגרי מים | בדיקת התאמה לתקרות תותב

בדיקות מערכות מתזים (ספרינקלרים)

להזמנת בדיקת מערכת מתזים לחץ כאן

שם הבדיקה:

בדיקת מערכות מתזים (ספרינקלרים):

הבדיקה נערכת בהתאם לאחד התקנים הבאים:

תקן ישראלי 1596: "מערכות מתזים- התקנה"

או

תקן ישראלי 1928: "מערכות לכיבוי אש במים: בקרה, בדיקה ותחזוקה".

מהות הבדיקה:

 • ת"י 1596- בדיקת תכנון והתקנה למערכות מתזים חדשות/ מערכות מתזים שעברו התאמה מחדש.
 • ת"י 1928- בדיקת תחזוקה למערכות מתזים קיימות.

רקע כללי:

מערכות מתזים רטובות אוטומטיות (ספרינקלרים) הן אמצעי יעיל וזמין להשגת שליטה על שריפה שעלולה לפרוץ בבניין באופן לא מתוכנן, עד לדיכוי סופי של השריפה באמצעות לוחמי האש.

מערכות המתזים מותקנות לצורך הגנה על רכוש וחיי אדם, ופרוסות בכל רחבי המבנה, על מנת לתת מענה בשלבי השריפה הראשוניים, לפי שהשריפה תצא מכלל שליטה.

המתזים הם אביזר קצה המחובר למערכת צינורות בתקרה, אשר מוזנים ממקור מים- רשת עירונית או מאגר ומשאבה.

לכל מתז (ספרינקלר) יש רכיב תרמי, אשר מתנתק או מתפוצץ כאשר הוא מרגיש עלייה בטמפרטורה. המתז משמש למעשה גם כאמצעי גילוי וגם כאמצעי כיבוי. הרכיב התרמי הוא נוזל הנתון בקפוסלת זכוכית, או נתיך מתכתי.

כאשר מתחילה שריפה, רק המתזים הקרובים ביותר למקור השריפה יחושו בטמפרטורה הגואה, וכתוצאה מכך מים יחלו לזרום דרך המתזים שנפתחו- ישירות על מוקד הבעירה. שאר המתזים יישארו סגורים וכל לחץ המים ינותב לטובת המתזים שנפתחו.

זרימת המים תגרום ל"רגש הזרימה" לשלוח אות אזעקה לרכזת גילוי האש, ובכך לגרום לפינוי מהיר של המבנה ולחיוג אוטומטי לכוחות הכבאות, שיגיעו לסיים את אירוע הכיבוי שהחל עם כניסת המתזים לפעולה.

מערכות מתזים נמצאות בשימוש החל מסוף המאה ה-19 בכל רחבי העולם, והוכיחו את עצמם באינספור אירועי שריפה, כמערכות מצילות רכוש וחיי אדם.

קהל היעד:

מבנה הנדרש לבצע בדיקות אלו ע"י נציבות כבאות והצלה או הגורמים המבטחים את האתר.

לדוגמא: מבני מגורים, מסחר, משרדים, תעשייה, מבני ציבור, בתי מלון, מוסדות חינוך ועוד.

תהליך הבדיקה והפקת התעודה:

שלב א'- בדיקת תכנון

בשלב זה נערכת בדיקה לאישור התכניות לפני ביצוע.  להלן מס' פרמטרים הנבדקים בתהליך בדיקת התכנון:

 • האם רמת הסיכון מסווגת ע"י המתכנן באופן נכון.
 • האם מקור המים מסוגל לספק את הנדרש לצורך השגת שליטה על האש.
 • האם דרישות המערכת חושבו באופן נכון מבחינה הידראולית.
 • האם פריסת הצנרת והמתזים עומדת בכללי התקן והתקנות, ותואמת לדרישות תכנית הבטיחות.

עם סיום שלב התכנון תצא תעודה ללקוח- לאישור שלב התכנון.

חשוב מאוד להגיש תיק תכנון מלא למעבדה. לחץ כאן לרשימת תכולת תיק תכנון.

שלב ב'- בדיקת התקנה והפעלה

בשלב זה נערכת בדיקה באתר, ובה נבדקת ההתקנה וההפעלה של המערכת. להלן מס' פרמטרים הנבדקים בתהליך בדיקת ההתקנה:

 • המערכת הותקנה בהתאם לתכניות שאושרו ובהתאם לכל כללי התקן. אין הפרעות למתזים.
 • התרעות המערכת פועלות כנדרש.
 • מקור המים (רשת עירונית או מאגר ומשאבה) מספק בפועל את הנתונים הנדרשים עבור המערכת. 

חשוב מאוד להזמין בדיקה כשהאתר מוכן לביקורת. לחץ כאן למסמך המפרט את שלבי בדיקת ההתקנה.

להזמנת בדיקת מערכת מתזים לחץ כאן