Skip links

בדיקות לתקן 921

שם הבדיקה:

תגובות בשריפה של חומרי בנייה ע"פ:

תקן 921

תקן ישראלי ת"י 921 – תגובות בשריפה של חומרי בנייה-דרישות.

תקן ישראלי ת"י 755 – תגובות בשריפה של חומרי בנייה-שיטת בדיקה וסיווג.

תקן 921 – מהות הבדיקה:

זיהוי המוצרים שהותקנו באתר והתאמתם לדרישות ת"י 921,

ע"פ תעודות בדיקה לתקן 755 תגובות  בשריפה של חומרי בנייה- שיטות בדיקה וסיווג.

קהל היעד:

כל הגורמים הנדרשים להציג את התעודה כחלק מקבלת היתר,רישוי עסק, טופס 4 ותעודת גמר מול הרשות המקומית ו/או שרותי הכבאות.

בדיקה לפי תקן 921 – תהליך הבדיקה והפקת התעודה:

שלב א-דרישות מהלקוח: 

  1. היתר אדריכלי היתר בטיחות (גרמושקה) לבניה ו/או לרישוי עסק ו/או בקשה להיתר.
  2. טפסי הצהרות חתומים של מהנדס שלד המבנה והקבלן המבצע.
  3. תעודות בדיקה 755 של מכון התקנים למוצרים שהותקנו באתר כגון:גבס,תקרות תותב ,פרקטים,שטיחים ,פי.וי.סי,עץ מגשי פח מחורר וכו'…

מסמכים אלו יהיו מוכנים ביום הבדיקה.

שלב ב-ביצוע הבדיקה בפועל: 

  1. במהלך בדיקת 921 , יבחן הבודק את תכנית הבטיחות שהוצגה לו
  2. יבצע הבודק בחינה ויזואלית של האלמנטים שהותקנו בחלל לפי:תקרה,קירות ריצפה וחומר כלוא,
  3. יבצע השוואה של האלמנטים שהותקנו בשטח לסיווג האש הנדרש בתכנית הבטיחות ויוודא קיום מסמכים מתאימים המעידים על בדיקת החומר לפי ת"י 755.
  4. סיום הבדיקה וריכוז נתונים:

הבודק מוסר למזמין ו/או בא כוחו רשימה של אישורים והצהרות אותם הוא נדרש להמציא לצורך אישור התעודה, הרשימה וטפסי ההצהרה ישלחו בנוסף במייל ו/או בפקס.

ניתן למסור את המסמכים במעמד סיום הבדיקה.

שלב ג- אישור תעודה:

  1. אישור התעודה כפוף לקבלת כל המסמכים שנדרשים במעמד ביצוע הבדיקה.

הערות:

  • במידה וקיים חומר שלא ניתן לזיהוי ואבחון ע"י הבודק ו/או המזמין ולא קיים לגביו סיווג, הנ"ל ישלח לבדיקה במכון התקנים לבדיקה לפי ת"י 755 שתבוצע על חשבון המזמין , שלא במסגרת הבדיקה הנ"ל.
  • אנחנו עובדים יחד איתכם, אך עם זאת, במידה ולא יתקבלו המסמכים הנדרשים בתום 7 ימים, מיום ביצוע הבדיקה תופק למזמין תעודה עם מסקנה "לא מתאים" עקב אי קבלת מסמכים.

לחץ כאן לקבלת הצעת מחיר >>

הזמן סוכן לקבלת הצעה בביתך

התקשר לקבל הצעה מיידית. 1700-502-200

שלח תכנית וקבל הצעה במייל

לקוח מעבדות? להזמנת בדיקה לחץ כאן!