Skip links

בדיקות לתקן 921

שם הבדיקה:

תגובות בשריפה של חומרי בנייה ע"פ:

תקן 921 – תגובות בשריפה של חומרי בנייה-דרישות.

תקן 755 – תגובות בשריפה של חומרי בנייה-שיטת בדיקה וסיווג.

מהות הבדיקה:

זיהוי המוצרים שהותקנו באתר והתאמתם לדרישות תקן 921.

ע"פ תעודות בדיקה לתקן 755 תגובות  בשריפה של חומרי בנייה- שיטות בדיקה וסיווג

קהל היעד:

כל הגורמים הנדרשים להציג את התעודה כחלק מקבלת היתר,רישוי עסק, טופס 4 ותעודת גמר מול הרשות המקומית ו/או שרותי הכבאות

תהליך הבדיקה והפקת התעודה:

שלב א-דרישות מהלקוח: 

  1. היתר אדריכלי היתר בטיחות (גרמושקה) לבניה ו/או לרישוי עסק ו/או בקשה להיתר.
  2. טפסי הצהרות חתומים של מהנדס שלד המבנה והקבלן המבצע.
  3. תעודות בדיקה 755 של מכון התקנים למוצרים שהותקנו באתר כגון:גבס,תקרות תותב ,פרקטים,שטיחים ,פי.וי.סי,עץ מגשי פח מחורר וכו'…

מסמכים אלו יהיו מוכנים ביום הבדיקה. 

שלב ב-ביצוע הבדיקה בפועל: 

  1. בחינה ויזואלית של האלמנטים שהותקנו בחלל לפי:תקרה,קירות ריצפה וחומר כלוא.
  2. סיום הבדיקה וריכוז נתונים:

הבודק מוסר למזמין ו/או בא כוחו רשימה של אישורים והצהרות אותם הוא נדרש להמציא לצורך אישור התעודה, הרשימה וטפסי ההצהרה ישלחו בנוסף במייל ו/או בפקס.

ניתן למסור את המסמכים במעמד סיום הבדיקה.

שלב ג- אישור תעודה:

  1. אישור התעודה כפוף לקבלת כל המסמכים שנדרשים במעמד ביצוע הבדיקה.

הערות:

  • במידה וקיים חומר שלא ניתן לזיהוי ואבחון ע"י הבודק ו/או המזמין ולא קיים לגביו סיווג, הנ"ל ישלח לבדיקה במכון התקנים לבדיקה לפי תקן 755 שתבוצע על חשבון המזמין שלא במסגרת הבדיקה הנ"ל.
  • במידה ולא יתקבלו המסמכים הנדרשים בתום 14 יום, מיום ביצוע הבדיקה תוצא תעודה עם מסקנה "לא מתאים" עקב אי קבלת מסמכים.

לחץ כאן לקבלת הצעת מחיר >>

[column size="three" type="columns" position="" marginleft="m-bot-25"]

הזמן סוכן לקבלת הצעה בביתך
[/column]

[column size="three" type="columns" position="" marginleft="m-bot-25"]

התקשר לקבל הצעה מיידית. 1700-502-200
[/column]

[column size="three" type="columns" position="" marginleft="m-bot-25"]

שלח תכנית וקבל הצעה במייל
[/column]

[break]

לקוח מעבדות? להזמנת בדיקה לחץ כאן!
[break]