Skip links

יציבות עמודים

 

בבדיקה מבוצע ניטור של העמוד הנבדק וקבלת מידע מדויק על עמידתו או אי עמידתו בדרישות הבטיחות, תוך מתן התראה על כשלים מתפתחים, גם באזורים שאינם חשופים לעין.

בדיקה זו  רלוונטית במיוחד לעיריות, רשויות מקומיות וכל גוף אחר שיש באחריותו עמודים ותרנים מסוגים שונים.

הבדיקה מתבצעת ע"י הפעלת עומס פיזי ומדידות התזוזה ע"י חיישן  מתוחכם. הבדיקה מאפשרת בדיקת העמוד ב 360 מעלות וניטור נקודות הסיכון, ביסוד המותקן תחת לקרקע, בעמוד עצמו ואף בברגי החיבור.