מחירון מעבדות2 ⋆ מעבדות איזוטסט | מעבדות איזוטסט

מחירון מעבדות

סעיף מחירוןקטגוריהתאור הסעיףלפי תקןיחידהמחירהערות
01 - תנאים כללייםמחירון זה מפרט את השירותים והבדיקות שיידרשו לביצוע ע"פ הזמנתכם וע"פ התקנים המפורטים הרלוונטים לביצוע הבדיקות השכיחות . מחירם של השירותים והבדיקות שאינם מפורטים במחירון זה , יחושב לפי זמן העבודה והוצאות אחרות. כאשר ביצוע שרות או בדיקה דורש הכנה מיוחדת של דוגמא או חומר, הקמת מבנה או מתקן מיוחד , עבודה באזורים מיוחדים וכיו"ב. יחוייב הלקוח בהתאם להסכם שיחתכם מראש.
01.02.101 - תנאים כללייםדווח תעודות יוגשו בעברית ב – 3 העתקים150
01.02.201 - תנאים כללייםתוספת עבור עותק נוסף 160לכל עותק
01.02.301 - תנאים כללייםתרגום הדו"ח לשפה האנגלית180עבור תרגום, זמן עבודה והכנה מיוחדת
01.02.401 - תנאים כללייםשרטוט חתכים, מפות גאוהנדסיות , לוגים וכו' (יפורט בהרחבה במחירון)ערך -שעת עבודה
01.02.501 - תנאים כללייםפקוח על קודחים לפי יום עבודה 8 שעותהתעודה תכלול תאור מדויק של מקום בתוספת מפה שתסופק ע"י מזמין העבודה
* 01.03.101 - תנאים כללייםמסירת עבודה/ בדיקה / שרות לגורם חוץהוצאה ישירה (קבלן משנה)+ 30% דמי טיפולסעיף ללא הנחה
02.01.102 – תנאי תשלוםהחיוב עבור העבודה לסוגיה יעשה ע"פ מחירון עדכני של איזוטסט ביום עריכת החשבון או ההסכם.
02.01.202 – תנאי תשלוםאת חשבונית העסקה עבור ביצוע הבדיקות יש לפרוע בתנאי תשלום כפי שיחתם בהסכם. כל חשבונית שלא תפרע ע"פ תנאי אשראי אלה תשא ריבית פיגורים כפי שנהוגה בבנק לאומי לישראל בע"מ שבתוקף.
02.01.302 – תנאי תשלוםהמחירים במחירון אינם כוללים מע"מ
03.01.1 ביקורת חובה של מוצרים ומלאכותלפני קבלת היתר הבנייה על בעל הבניין למסור לוועדה המקומית לתכנון ובנייה אישור בכתב מאיזוטסט על הזמנת הבדיקות העיר הסכם לביצוע בדיקות הנדרשות לטופס 4 ע"פ דרישת הוועדה.
03.01.2ביקורת חובה של מוצרים ומלאכותבאחריות ובחובת המזמין להודיע לאיזוטסט על כל יציקת בטון בבניין לפחות 24 שעות לפני מועד היציקה. * בהעדר נוהל זה אין למעבדה חובת ביצוע הבדיקה.
03.01.3 ביקורת חובה של מוצרים ומלאכותבעל המבנה יודיע לאיזוטסט על מועד מתאים לנטילת דוגמאות מהפריטים הנדרשים לבדיקה, כגון: ברזל , בלוקים ,לבנים וכו'… או כל פריט אחר שהובאו לאתר.
03.01.4בדיקות שלא יוזמנו כאמור בסעיפים קודמים יחויבו ע"פ הביצוע בפועל
04.01.103 – הערות כלליותבעבודות חוץ יחושב זמן העבודה מרגע יציאת העובד מאיזוטסט / מהמלון ועד שובו
04.01.203 – הערות כלליותבעבודות פקוח על קידוחי ניסיון , מדידות ניסיונות העמסה וכו' יחויב ביום עבודה .פיקוח ונטילת חומרים בלבדיום עבודה
04.01.303 – הערות כלליותיום המתנה באתר ללא ביצוע בדיקות כלשהן ע"י מהנדס או בודקיום עבודה + רכב
04.01.403 – הערות כלליותהגעה לאתר לשם ביצוע בדיקות ללא הודעת ביטול מוקדמת כל שהיא75% מעלות הבדיקה
*04.01.503 – הערות כלליותשימוש בשרות הכוונת תנועה, או ליווי של שוטר בעבודות בכבישיםעלות השרות + 20% דמי טיפול
04.02.103 – הערות כלליותכל עבודת חוץ תבוצע עם רכב צמוד יום עבודה525
04.02.203 – הערות כלליותהשתמשה איזוטסט ברכב לביצוע בדיקות או שרות יחויב המזמין ב 3.70 ש"ח לכל ק"מק"מ3.7
04.02.403 – הערות כלליותבפקוח על קידוחי ניסיון, מדידות , ניסיונות העמסהלק"מ 3.7 ₪ אך לא פחות מ 525 ₪ ליום עבודה
04.03.103 – הערות כלליותלינת העובד בבית מלון לשם ביצוע עבודהלילה575
*04.03.203 – הערות כלליותבאזור הערבה, ים המלח ואילת עלות בפועל + 20% תוספת עבור ארגון, מימון וטיפול
*04.04.103 – הערות כלליותעבודה המחייבת טיסות יחויב המזמין בהוצאות עבור טיסות בפועל בתוספת 20% עבור:הוצאה בפועל+20%תוספת עבור ארגון, מימון וטיפול
הערות03 – הערות כלליות   על פרק זה לא תחול הנחה
03 – הערות כלליות בדיקות מעבר לקו הירוק ללא הנחה
04.05.103 – הערות כלליותעבודות שלא פורטו במחירוןשעות בפועל
04.05.203 – הערות כלליותעבודות ברצף/ סדרות/ התקשרות תקופתיתדורשות תאום מראש והצעת מחיר
04.05.303 – הערות כלליותעבודות בשבתות וחגיםבדיקה1דורשת תאום מראש
04.05.403 – הערות כלליותעבודות בלילות בדיקה1.5דורשת תאום מראש
04.05.503 – הערות כלליותעבודה מעבר לשעה 17:00 (תום שעות הפעילות) שעות1.5חוק שעות נוספות
04.05.603 – הערות כלליותמספר המדגמים הנדרש לבקרה נקבע בהתאם לתקנים הרלוונטים. ביצוע היציקה בשלבים או ממפעלים שונים עשוי לחייב מספר מדגמים נוספים שעבורם יש לשלם בנפרד.
04.05.703 – הערות כלליותאיזוטסט תאחסן מדגמים וארגזי גלעין מקידוחים למטרות ביסוס מבנים או גלעיני בטון אספלט לתקופה שלא תעלה על 3 חודשים מגמר עבודות השדה והמעבדה. עם סיום התקופה יוצאו המדגמים והארגזים הנ"ל ולא יהיו יותר באחריות איזוטסט אלא אם תתקבל דרישה מיוחדת בכתב. במידה והמזמין ידרוש תקופת המתנה נוספת, הבקשה תוגש בכתב.
זמן המתנה של יציקה מעבר ל- 45 דקות מרגע הגעת הבודק לאתרשעה שעת עבודה הנקובה במחירון ללא הנחה
עבודה מעבר לקו הירוק 1.5
05.01.1 04 – תעריף שעת פעילותשעת עבודת מהנדסשעה283תעריף שעות פעילות - 07:00 – 15:00
05.01.2 04 – תעריף שעת פעילותשעת עבודת גיאולוגשעה283תעריף שעות פעילות - 07:00 – 15:01
05.01.3 04 – תעריף שעת פעילותשעת עבודת בודקשעה210תעריף שעות פעילות - 07:00 – 15:02
05.01.5 04 – תעריף שעת פעילותשעת עבודת שרטטתשעה188תעריף שעות פעילות - 07:00 – 15:03
05.01.6 04 – תעריף שעת פעילותשעת עבודת פקידהשעה125תעריף שעות פעילות - 07:00 – 15:04
05.01.7 04 – תעריף שעת פעילותשעת עבודת עוזרשעה178תעריף שעות פעילות - 07:00 – 15:05
05.01.8 04 – תעריף שעת פעילותשעת המתנת באתר כולל רכבשעה251(במקרה שהבודק ממתין לבדיקה)
05.02.1 04 – תעריף שעת פעילותכל שעה נוספת במסגרת 2 השעות ראשונות – מהנדסשעה349תעריף שעות פעילות 15:00 - 17:00
05.02.2 04 – תעריף שעת פעילותכל שעה נוספת במסגרת 2 השעות ראשונות – גיאולוגשעה349תעריף שעות פעילות 15:00 - 17:00
05.02.3 04 – תעריף שעת פעילותכל שעה נוספת במסגרת 2 השעות ראשונות – בודקשעה283תעריף שעות פעילות 15:00 - 17:00
05.03.1 04 – תעריף שעת פעילותכל שעה נוספת מעל לשעתיים נוספות ראשונות – מהנדסשעה415תעריף שעות - אחרי 17:00
05.03.2 04 – תעריף שעת פעילותכל שעה נוספת מעל לשעתיים נוספות ראשונות – גיאולוגשעה415תעריף שעות - אחרי 17:01
05.03.3 04 – תעריף שעת פעילותכל שעה נוספת מעל לשעתיים נוספות ראשונות – בודקשעה335תעריף שעות - אחרי 17:02
הערות 04 – תעריף שעת פעילותיום עבודה הינו עד 8 שעות- בדיקה המבוצעת בשעות לא סטנדרטיות מעלות בדיקה1.5·    
1.1.10105 – נטילת בטון טרי נטילת מדגם אחד מאצווה אחת ת"י 26מדגם268נטילת בטון טרי אזור א' ברדיוס 20 ק"מ - 2 קוביות
1.1.10205 – נטילת בטון טרי נטילת 2 מדגמים מאצווה אחת ת"י 26מדגם355נטילת בטון טרי אזור א' ברדיוס 20 ק"מ - 4 קוביות
1.1.10305 – נטילת בטון טרי נטילת 3 מדגמים מאצווה אחת ת"י 26מדגם442נטילת בטון טרי אזור א' ברדיוס 20 ק"מ
1.1.10405 – נטילת בטון טרי נטילת 3 מדגמים משתי אצוות ת"י 26מדגם623נטילת בטון טרי אזור א' ברדיוס 20 ק"מ
1.1.10505 – נטילת בטון טרי נטילת 3 מדגמים מ 3 אצוות ת"י 26מדגם807נטילת בטון טרי אזור א' ברדיוס 20 ק"מ
1.1.11205 – נטילת בטון טרי נטילת מדגם נוסף לאחר 3 מדגמים ראשוניםת"י 26מדגם268נטילת בטון טרי אזור א' ברדיוס 20 ק"מ
211.1.105 – נטילת בטון טרי מדגם נוסף למועד אחר מעבר לתקןת"י 26מדגם144נטילת בטון טרי אזור א' ברדיוס 20 ק"מ
1.1.11305 – נטילת בטון טרי נטילת 3 מדגמים מאצווה אחת ת"י 26מדגם503נטילת בטון טרי אזור ב' ברדיוס 40 ק"מ
1.1.11405 – נטילת בטון טרי נטילת 3 מדגמים משתי אצוותת"י 26מדגם739נטילת בטון טרי אזור ב' ברדיוס 40 ק"מ
1.1.11505 – נטילת בטון טרי נטילת 3 מדגמים מ 3 אצוותת"י 26מדגם966נטילת בטון טרי אזור ב' ברדיוס 40 ק"מ
1.1.12205 – נטילת בטון טרי נטילת מדגם נוסף לאחר 3 מדגמים ראשוניםת"י 26מדגם503נטילת בטון טרי אזור ב' ברדיוס 40 ק"מ
1.1.12305 – נטילת בטון טרי נטילת 3 מדגמים מאצווה אחת ת"י 26מדגם566נטילת בטון טרי אזור ג' ברדיוס 60 ק"מ
1.1.12405 – נטילת בטון טרי נטילת 3 מדגמים משתי אצוותת"י 26מדגם866נטילת בטון טרי אזור ג' ברדיוס 60 ק"מ
1.1.12505 – נטילת בטון טרי נטילת 3 מדגמים מ 3 אצוות ת"י 26מדגם1155נטילת בטון טרי אזור ג' ברדיוס 60 ק"מ
1.1.13205 – נטילת בטון טרי נטילת מדגם נוסף לאחר 3 מדגמים ראשוניםת"י 26מדגם566נטילת בטון טרי אזור ג' ברדיוס 60 ק"מ
1.1.13305 – נטילת בטון טרי נטילת 3 מדגמים מאצווה אחת ת"י 26מדגם630נטילת בטון טרי אזור ד' מרדיוס מעל 60 ק"מ
1.1.13405 – נטילת בטון טרי נטילת 3 מדגמים משתי אצוותת"י 26מדגם993נטילת בטון טרי אזור ד' מרדיוס מעל 60 ק"מ
1.1.13505 – נטילת בטון טרי נטילת 3 מדגמים מ 3 אצוות ת"י 26מדגם1265נטילת בטון טרי אזור ד' מרדיוס מעל 60 ק"מ
1.1.17005 – נטילת בטון טרי נטילת מדגם נוסף לאחר 3 מדגמים ראשוניםת"י 26מדגם630נטילת בטון טרי אזור ד' מרדיוס מעל 60 ק"מ
1.1.21106 –בבטון טרי ללא נטילההכנת קובית בטון מבטון טרית"י 26מדגם60
1.1.21206 –בבטון טרי ללא נטילה הכנת מנסרת בטון מבטון טרי (600*120*120)ת"י 26מדגם60
1.1.15106 –בבטון טרי ללא נטילהסומך הבטוןת"י 26מדגם224שיטת החמיטה
1.1.15206 –בבטון טרי ללא נטילהמסה סגולית מרחבית של בטון טרית"י 26מדגם193
1.1.15306 –בבטון טרי ללא נטילהתכולת אוויר בבטון טרי ת"י 26מדגם202שיטת הלחץ
1.1.15406 –בבטון טרי ללא נטילהזמני התקשרות של בטוןת"י 26מדגם1307
1.1.15506 –בבטון טרי ללא נטילההפרשת מים בבטון טרית"י 26מדגם804
1.1.15606 –בבטון טרי ללא נטילהבדיקת שירוע בטון טרית"י 26מדגם508
1.1.15706 –בבטון טרי ללא נטילההצטמקות ביבושת"י 26מדגם941
1.1.15806 –בבטון טרי ללא נטילהמוספים כימיים התאמה לתקןתקן 896 מדגם6510(בדיקה מלאה)
1.1.18106 –בבטון טרי ללא נטילהבדיקת התאמה לתקן 896 של מוסף כימי לבטון מאגרגטים נתונים , תכונות פיזיקליות בלבד תקן 896 מדגם1800
1.1.16106 –בבטון טרי ללא נטילהשינוי נפח ( התכווצות בייבוש) של דוגמת בטון שהוכנה במעבדה ת"י 26מדגם324
1.1.16006 –בבטון טרי ללא נטילהדרוג סומך הבטוןת"י 26מדגם217שיטת V.B.
1.1.16306 –בבטון טרי ללא נטילהטמפרטורת הבטון הטרי ת"י 26מדגם157
1.1.16406 –בבטון טרי ללא נטילהבדיקת הבטון הטרי PH ת"י 26מדגם183
1.1.17106 –בבטון טרי ללא נטילהתוכן תערובת ניסיונית לבטון ת"י 26מדגם2590חוזק,סומך,משקל מרחבי,התקשרות, כפיפה,חדירות מים,טמפרטורה
1.1.17206 –בבטון טרי ללא נטילהתוכן תערובת בטוןת"י 26מדגם856(תערובת נוספת מאגרגטים נתונים)
1.1.15906 –בבטון טרי ללא נטילהיציאה לצורך נטילה ת"י 26יציאה320
1.1.21306 –בבטון טרי ללא נטילהתעריף בודק בטון לחודשחודש48800ל- 5 ימי עבודה בשבוע ועד 8 שעות עבודה ביום
1.1.21406 –בבטון טרי ללא נטילהרכב צמוד תעריף חודשי עד 2500 ק"מחודש8400עד 2500 ק"מ
1.1.19107 - בדיקות באתר/מפעלאחידות הערבלת"י 26מדגם1916
1.1.19307 - בדיקות באתר/מפעלבדיקת נפח לאצווה אחת לא כולל שקילת הערבלת"י 26מדגם1359משקל מרחבי
1.1.21508 – בטקל נטילת 3 מדגמים בט-קל, עד 250 מ"רת"י 1513מדגם1648
1.1.21608 – בטקל נטילת כל מדגם נוסף, מעל 3 מדגמיםת"י 1513יח'396
1.1.21708 – בטקל לכל 100 מ"ר נוספיםיח'360
1.2.11208 – בטקל בט-קל קשוי 1-5 גליליםת"י 1513מדגם2248
1.2.11308 – בטקל בט-קל קשוי, כל גליל נוסף מעל 5 גלילים ראשוניםת"י 1513גליל607
1.2.13109- דייס צמנטי דייס צמנטי- כושר הנזילותמדגם209
1.2.13209- דייס צמנטי דייס צמנטי-הפרשת מים מדגם426
1.2.13309- דייס צמנטי דייס צמנטי- שנוי נפח מדגם426
1.2.13409- דייס צמנטי דייס צמנטי- בקרה יומית באתריום עבודה2600יום עבודה עד 8 שעות- לא כולל סעיף "רכב"
1.2.13509- דייס צמנטי דייס צמנטי- זמן שקיעה ע"י מחטי ויקאטמדגם271
1.2.13009- דייס צמנטי דייס צמנטי- חוזק ללחיצה עד 9 מדגמיםמדגם860
1.2.13609- דייס צמנטי בדיקת חום הידרציה 1-3 נקודות - עד 2 ימי בקרה צמודים כולל התקנה ביציקות רבות נפחיום עבודה6064
1.2.13709- דייס צמנטי כל נקודה נוספת מעבר ל 3 ראשונותיחידה350
1.2.13809- דייס צמנטי יום בקרה נוסףיום עבודה1500
1.1.15909- דייס צמנטי יציאה לצורך נטילה יציאה320
1.3.11110 – קדוח ובדיקות גליליםקדוח הכנה ובדיקה של שלושה גלילים ראשונים מדגם1588אזור א' עד 20 ק"מ
1.3.11511 – קדוח ובדיקות גליליםקדוח ובדיקת כל גליל נוסף, בטון קשוי מדגם300אזור א' עד 20 ק"מ
1.3.11610 – קדוח ובדיקות גליליםתוספת בגין כל 20 ק"מק"מ230אזור א' עד 20 ק"מ
1.3.10110 – קדוח ובדיקות גליליםקדוח 1-3 גלילי בטון קשוימדגם1888אזור א' עד 20 ק"מ, כולל ניסור, ציפוי והכנה לחוזק
1.3.10710 – קדוח ובדיקות גליליםקדוח 1-3 גלילי בטון קשוימדגם2080אזור ב' עד 40 ק"מ, כולל ניסור, ציפוי והכנה לחוזק
1.3.10810 – קדוח ובדיקות גליליםקדוח 1-3 גלילי בטון קשוימדגם2080אזור ג' עד 60 ק"מ, כולל ניסור, ציפוי והכנה לחוזק
1.3.10910 – קדוח ובדיקות גליליםקדוח 1-3 גלילי בטון קשוימדגם2500אזור ד' מעל 60 ק"מ, כולל ניסור, ציפוי והכנה לחוזק
1.3.11010 – קדוח ובדיקות גליליםתוספת עבור קדוח בברזל/ אגרגט קשהגליל115
1.3.10610 – קדוח ובדיקות גליליםקדוח כל גליל נוסף, מעבר ל- 3 גלילים ראשונים גליל215
1.1.21811 – בדיקות בבטון קשוי תכולת צמנט בבטון קשוית"י 26 - חלק 5מדגם728כולל הכנת דוגמא
1.3.15211 – בדיקות בבטון קשוי ספיגות ומסה סגולית מרחבית של דוגמא מוכנה ת"י 26 מדגם208
1.3.15411 – בדיקות בבטון קשוי חוזק המתיחה הלא ישירה של דוגמא מוכנהת"י 26 מדגם123
1.3.15511 – בדיקות בבטון קשוי חוזק הכפיפה של דוגמא מוכנה ת"י 26 מדגם123
1.3.15611 – בדיקות בבטון קשוי ניסור קוביה מתוך גוש בטון ויישור שטחי לחץ וגופים ת"י 26 מדגם380(לא כולל בדיקה)
1.3.15711 – בדיקות בבטון קשוי חוזק בלחיצה של כל קובייה/ גליל שהובאה למעבדה ת"י 26 מדגם60(לא כולל הכנה)
1.3.16111 – בדיקות בבטון קשוי ספיגות נימית של דוגמא מוכנהת"י 26 מדגם443
1.3.16211 – בדיקות בבטון קשוי חדירות מים בלחץ - לוח אחדת"י 26 בדיקה408כולל: דגימה ,הכנה ובדיקה
1.3.16311 – בדיקות בבטון קשוי חדירות מים בלחץ - שני לוחות ת"י 26 בדיקה500כולל: דגימה ,הכנה ובדיקה
1.3.16411 – בדיקות בבטון קשוי חדירות מים בלחץ - שלושה לוחות ת"י 26 בדיקה690כולל: דגימה ,הכנה ובדיקה
1.3.17711 – בדיקות בבטון קשוי חדירות מים בלחץ לכל לוח נוסףת"י 26 בדיקה250כולל: דגימה ,הכנה ובדיקה
1.3.17111 – בדיקות בבטון קשוי מודול האלסטיות בלחיצה של דוגמא מוכנהת"י 26 מדגם1250
1.3.17911 – בדיקות בבטון קשוי שיעור השחיקה של בטון קשוי לאחר 220 סיבובים ת"י 26 מדגם460כולל הכנת דוגמא
1.3.18011 – בדיקות בבטון קשוי שיעור השחיקה של בטון קשוי לאחר 440 סיבובים ת"י 26 מדגם710כולל הכנת דוגמא
1.1.21911 – בדיקות בבטון קשוי הכנת האלמנט לבדיקה במידת הצורךשעה210
1.3.18111 – בדיקות בבטון קשוי בדיקת בטון קשוי באתר באמצעות פטיש שמידט ת"י 26 - חלק 7יציאה2000עד 10 נק' כולל יציאה
1.3.18211 – בדיקות בבטון קשוי כל נק' נוספת מעל 10 נק' ראשונותת"י 26 נקודה150
1.1.15911 – בדיקות בבטון קשוי יציאה לצורך נטילה ת"י 26 יציאה320
1.1.22012 - בטון מותזדרוג תערובת לבטון מותז מדגם650(דרוג ושטיפה)
1.5.10112 - בטון מותזמע' גלילים לחוזק לחיצה בבדיקות מוקדמותמערכת2010עד 6 גלילים
1.5.10212 - בטון מותזמע' גלילים לחוזק לחיצה בבדיקות שוטפות בגיל 28 יוםמערכת1850עד 6 גלילים
1.5.10312 - בטון מותזמע' גלילים לחוזק לחיצה בבדיקות שוטפות בגיל נוסףמערכת1850עד 6 גלילים
1.5.10412 - בטון מותזמע' חוזק הידבקות בבדיקות מוקדמות מערכת600ללא יציאה
1.5.10512 - בטון מותזחוזק הידבקות בבדיקות שוטפות בדיקה105בדיקה אחת ללא יציאה)
1.5.10612 - בטון מותזספיגות של 3 גלילים מדגם768
1.5.10712 - בטון מותזספיגות של כל גליל נוסף מעבר ל- 3 גלילים ראשוניםגליל208
1.5.10812 - בטון מותזבדיקה ויזואלית לדרוג פגמיםACIבדיקה1006 עד 6 גלילים
1.5.10912 - בטון מותזבדיקת פגמים לכל גליל נוסף מעבר ל- 6 גלילים ראשוניםגליל131
1.5.11012 - בטון מותזחוזק לכפיפה של 3 מנסרות מבטון מותזבדיקה760
1.5.11112 - בטון מותזחוזק לכפיפה של כל מנסרה נוספת מעבר ל- 3 ראשונותבדיקה208
1.5.11212 - בטון מותזבדיקת עובי שכבה של גליל מותזגליל80
1.1.22113 - אבני שפהאבני שפה ואבני תעלהת"י 19מדגם1271ללא נטילה
1.1.222 14 - אבנים טבעיות - בדיקת אבני חיפויבדיקות באתר כוללות - קיר ניסוי, עוגנים, חוזק רשת2378קומפלט5040
1.1.223 14 - אבנים טבעיות - בדיקת אבני חיפויבדיקת חוזק רשת2378יחידה1645
1.1.224 14 - אבנים טבעיות - בדיקת אבני חיפויבדיקת חוזק קיר ניסוי2378יחידה3200
1.1.225 14 - אבנים טבעיות - בדיקת אבני חיפויגזירה - ניסוי 2378יחידה3200
1.1.226 14 - אבנים טבעיות - בדיקת אבני חיפויאבן טבעית , לרצוף לפי מפרט מס' 142378מדגם1645
1.1.227 14 - אבנים טבעיות - בדיקת אבני חיפויאבנים טבעיות באתר 2378מדגם1645עד 6 נקודות
4.3.402 14 - אבנים טבעיות אבן טבעית , לחיפוי קירות - ספיגת נימית (קפילאריט ),משקל מרחבי,חוזק בכפיפה.מדגם1680בדיקות במעבדה - מדגם 6 אבנים
1.1.228 14 - אבנים טבעיות כל אבן נוספת מעבר ל-3 אבנים הראשונותאבן300בדיקה במעבדה
4.3.404 14 - אבנים טבעיות - חוזק הידבקות אבן טבעית באתרלוחות אבן טבעית לחיפוי מדרגות ת"י 1554מדגם1645
1.1.229 14 - אבנים טבעיות - חוזק הידבקות אבן טבעית באתרבדיקת חוזק הדבקות אבן נסורה באתר למידות 5*5 אבן אחת780
1.1.231 14 - אבנים טבעיות - חוזק הידבקות אבן טבעית באתרבדיקת חוזק הדבקות אבן נסורה באתר למידות 60*60אבן אחת2520
6.1.192 14 - אבנים טבעיות - מערכות פסיפס ואריחי קרמיקהבדיקת מערכת פסיפס או קרמיקה לציפוי חוץ עד 300 מ"רת"י 1555לבדיקה2340כולל בדיקת קיר רקע
6.1.193 14 - אבנים טבעיות - מערכות פסיפס ואריחי קרמיקהבדיקת מערכת פסיפס או קרמיקה לציפוי חוץ עד 600 מ"רת"י 1555לבדיקה2760כולל בדיקת קיר רקע
6.1.194 14 - אבנים טבעיות - מערכות פסיפס ואריחי קרמיקהבדיקת מערכת פסיפס או קרמיקה לציפוי חוץ עד 2000 מ"רת"י 1555לבדיקה3360כולל בדיקת קיר רקע
6.1.195 14 - אבנים טבעיות - מערכות פסיפס ואריחי קרמיקהבדיקת חוזק הדבקות פסיפס או קרמיקה 5*5ת"י 1555מדגם840עד 6 נק'
6.1.198 14 - אבנים טבעיות - מערכות פסיפס ואריחי קרמיקהבדיקת חוזק הדבקות פסיפס או קרמיקה 5*5ת"י 1555מדגם960עד 10 נק'
6.1.199 14 - אבנים טבעיות - מערכות פסיפס ואריחי קרמיקהבדיקת חוזק הדבקות פסיפס או קרמיקה 5*5ת"י 1555מדגם1060עד 15 נק'
1.1.232 15- טיח בדיקת חוזק הדבקות ועובי טיח חוץ ת"י 1920יציאה1500עד 300 מ"ר
1.1.252 15- טיח בדיקת טיח חוץת"י 1920יציאה1800עד 600 מ"ר - 10 נק'
1.1.253 15- טיח בדיקת טיח חוץת"י 1920יציאה2300עד 2000 מ"ר - 15 נק'
1.1.254 15- טיח בדיקת טיח פניםמדגם1800עד 9 נק'
1.1.255 15- טיח מלט לטיח באתרת"י 1920מדגם4400
1.1.256 15- טיח מישוריות הטיחמדגם530
6.1.198 15- טיח בדיקת רשת יחידה1645
6.1.199 15- טיח בדיקת חוזק קיר ניסוייחידה3200
6.1.200 15- טיח "גזירה" ניסוי יחידה3200
6.3.201 16- מוצרי פלדה - לא כולל נטילהבדיקות התכונות המכאניות במתיחה למוט מצולעת - מכל קוטרת"י 4466/3מדגם548(גבול כניע,חוזק מתיחה והתארכות)
6.3.202 16- מוצרי פלדה - לא כולל נטילהבדיקות התכונות המכאניות במתיחה למוט מצולעת ראשון מכל קוטר שייבדק עם מוט הראשוןת"י 4466/3מדגם342(גבול כניע,חוזק מתיחה והתארכות)
6.3.203 16- מוצרי פלדה - לא כולל נטילהקביעת גבול כניעה ת"י 4466מדגם258
6.3.204 16- מוצרי פלדה - לא כולל נטילהפגמים ת"י 4466מדגם76
6.3.205 16- מוצרי פלדה - לא כולל נטילהבדיקה צורה למוט מצולע לזיון בטוןת"י 4466/33 יח'180
6.3.206 16- מוצרי פלדה - לא כולל נטילהבדיקת עמידות בכפיפה למוט מצולע לזיון בטון ת"י 4466/33 יח'260
6.3.207 16- מוצרי פלדה - לא כולל נטילהעמידה בכפיפה וכפיפה חוזרתת"י 4466מדגם120
6.3.208 16- מוצרי פלדה - לא כולל נטילהיישור מוט מסלילמוט76
6.3.209 16- מוצרי פלדה - לא כולל נטילהמדידות רשת פלדה מרותכתת"י 4466דוגמא1500
6.3.210 16- מוצרי פלדה - לא כולל נטילהבדיקת גדיל אחד לדריכת בטוןת"י 17354מדגם548
1.1.233 16- מוצרי פלדה - לא כולל נטילהכבל פלדה עד 60 טוןמדגם360
6.3.212 16- מוצרי פלדה - לא כולל נטילהכבל פלדה מעל 60 טוןמדגם576
6.3.213 16- מוצרי פלדה - לא כולל נטילההרכב כימי ללא התכהמדגם517
6.3.214 16- מוצרי פלדה - לא כולל נטילהבדיקת הרכב כימי לדוגם אחד בשיטה הספקטרומטריתמדגם772
6.3.215 16- מוצרי פלדה - לא כולל נטילהתכונות מכאניות במתיחה של בורג באורך 7-30 ס"מ ת"י 1225מדגם548
6.3.216 16- מוצרי פלדה - לא כולל נטילההכנת דו"ח מסכםמדגם312
1.1.159 16- מוצרי פלדה - לא כולל נטילהיציאה לצורך נטילה יציאה320
6.1.20817 - מתיחת ברגי עיגוןמתיחה עד חמישה ברגיםת"י 4466מדגם1576
6.1.21017 - מתיחת ברגי עיגוןמתיחת מדגם נוסף מעבר ל 5 ראשונים ת"י 4466בורג263
6.1.21117 - מתיחת ברגי עיגוןחריטת 4 מדגמים ת"י 4466מדגם1260
6.1.21217 - מתיחת ברגי עיגוןחריטה נוספת מעבר ל 4 ראשוניםת"י 4466מדגם368
6.1.213 17 - מתיחת ברגי עיגוןהכנת דוח מסכםת"י 4466מדגם328
1.1.15917 - מתיחת ברגי עיגוןיציאה לצורך נטילה ת"י 4466יציאה265
6.2.214 18 - בדיקות עובי צבע וגלווןעובי הצבע / גלוון בשיטת מדידה במעבדהת"י רלוונטימדגם848עד 3 פריטים
6.2.215 18 - בדיקות עובי צבע וגלווןעובי הצבע/ גלוון בשיטת מדידה באתריציאה2310מינימום ליציאה
6.2.216 18 - בדיקות עובי צבע וגלווןעובי וגלוון במעבדה בשיטת המסה כימית ת"י 785מדגם1470
6.2.217 18 - בדיקות עובי צבע וגלווןחוזק הדבקות צבע במעבדהת"י 785מדגם550ללא יציאה
6.2.218 18 - בדיקות עובי צבע וגלווןחוזק הדבקות צבע באתר ת"י 785יציאה2205מינימום ליציאה
6.2.219 18 - בדיקות עובי צבע וגלווןיציאה לצורך נטילה יציאה320
11.1.119 - תקינות מרחבים מוגניםבדיקת אטימות וזיהוי פריטי מסגרות בממ"ד אחד ת"י 4577יח'800לבית בודד
11.1.719 - תקינות מרחבים מוגנים בדיקת אטימות וזיהוי פרטי מסגרות ממ"ד בבניה רוויה ת"י 4577יח'6001-10 ממ"ד
11.1.919 - תקינות מרחבים מוגניםבדיקת אטימות וזיהוי פרטי מסגרות בבניה רוויה לכל ממ"ד נוסף מעל 10 ממ"דיםת"י 4577יח'400
11.1.1019 - תקינות מרחבים מוגניםבדיקת פריטי מסגרות חלון בטחון, מעברי צנרת - מפרט פיקוד העורףת"י 4422/4068יח'1250מרחב מוגן ראשן ועד חמישי
11.1.1119 - תקינות מרחבים מוגניםבדיקת פריטי מסגרות חלון בטחון, מעברי צנרת - מפרט פיקוד העורףת"י 4422/4068יח'250מעבר למרחב מוגן חמישי באותה יציאה
11.1.1219 - תקינות מרחבים מוגניםבדיקת אטימות מרחב מוגן בשטח עד 50 מ"רת"י 4577יח'1100
11.1.1319 - תקינות מרחבים מוגניםבדיקת אטימות מרחב מוגן בשטח עד 75 מ"רת"י 4577יח'1700
11.1.1419 - תקינות מרחבים מוגניםבדיקת אטימות מרחב מוגן בשטח עד 150 מ"רת"י 4577יח'2000
11.1.1519 - תקינות מרחבים מוגניםבדיקת זיהוי פרטי מסגרות, אטימות ממ"ד, חוזק הדבקות ועובי שכבות הטיח ל בית פרטי בלבדיח'1650ביציאה אחת
1.1.23419 - תקינות מרחבים מוגניםטיח ממ"ד לפי ת"י 5075 לבית פרטי ת"י 5075יח'15003 נקודות
1.1.23519 - תקינות מרחבים מוגניםטיח ממ"ד לפי ת"י 5075 לבנין מגורים ת"י 5075יח'18009 נקודות
1.1.23619 - תקינות מרחבים מוגניםבדיקת ציפוי לוחות גבס בממ"דיח'1500
******19 - תקינות מרחבים מוגניםעל בדיקה חוזקת לסילוק ליקויים לאטימות ממ"ד וטיח ממ"ד ו/או יחויב המזמין באותו סכום של הבדיקה המצויין לעיל
6.5.10420- מערכות הבניין - נגרות עץבדיקת דלת עץ ת"י 23 חלק 1-6מדגם1834(לא כולל בדיקת ציפוי)
6.5.10520- מערכות הבניין - נגרות עץבדיקת מלבני עץ במעבדה ת"י 23 חלק 1-6מדגם250יחידה אחת
6.5.10620- מערכות הבניין - נגרות עץ מחיר מינימום ליציאה בדיקת מלבני עץ באתר ת"י 23 חלק 1-6מדגם2800
*******על העיפי נגזרת לא תחול הנחה
7.3.10120- מערכות הבניין - מתקני תברואה ביקור לבדיקת מתקני תברואה - בנייה רוויה/מבנה בודד אזור א' (רדיוס עד 20 ק"מ)ביקור 880מחיר לפי פרוגרמה
7.3.10720- מערכות הבניין - מתקני תברואהבדיקה חוזרת לסילוק ליקויים מתקני תברואהביקור880
7.3.11120- מערכות הבניין - מתקני תברואהתוספת רדיוס, לכל 20 ק"מ מעל 20 ראשוניםק"מ104
7.4.10120- מערכות הבניין - מערכת סולרית מרכזיתביקור לבדיקת התקנה מערכת סולרית טרמוספונית דירתיתת"י 579 חלק 5יציאה1088אזור א' - עד 20 ק"מ
7.4.10220- מערכות הבניין - מערכת סולרית מרכזיתביקור לבדיקת התקנה מע' סולרית מרכזיתת"י 579 חלק 5יציאה1665
7.4.10320- מערכות הבניין - מערכת סולרית מרכזיתביקורת חוזרת למערכת סולרית, דירתית / מרכזית ת"י 579 חלק 5יציאה1088
7.4.10420- מערכות הבניין - מערכת סולרית מרכזיתתוספת רדיוס,לכל 20 ק"מ מעל 20 ראשוניםק"מ104
7.6.10120- מערכות הבניין - מערכת גזבדיקת התקנת מערכות גז, מסופקת במכלים מטלטלים ת"י 158יציאה1033אזור א' עד 20 ק"מ
7.6.10220- מערכות הבניין - מערכת גזבדיקת התקנת מערכות גז מרכזית + צוברת"י 158יציאה2000מאיידים ומלכודות
7.6.10320- מערכות הבניין - מערכת גזביקורת חוזרת לסילוק ליקוייםת"י 158יציאה1033
7.6.10420- מערכות הבניין - מערכת גזתוספת רדיוס לגז, לכל 20 ק"מ מעל 20 ראשונים20 ק"מ104
7.7.10120- מערכות הבניין - אנטנותבדיקת מתקן אנטנה לקליטה משותפת, עד 10 יחד' - מינימום ליציאה בדיקה1600אזור א' עד 20 ק"מ
7.7.10220- מערכות הבניין - אנטנותבדיקת אנטנה לקליטה משותפת לכל יח' מעל 10 יח' ליחידה62
7.7.10320- מערכות הבניין - אנטנותבדיקה חוזרת לאנטנותבדיקה1600
7.7.10420- מערכות הבניין - אנטנותתוספת רדיוס, לכל 20 ק"מ מעל 20 ראשוניםק"מ104
7.7.10520- מערכות הבניין - קולט ברקים ותאורת הזהרת מטוסיםבדיקת קולט ברקים באתרת"י 1173יציאה2625
7.7.10620- מערכות הבניין - קולט ברקים ותאורת הזהרת מטוסיםבדיקת תאורת אזהרה מטוסיםת"י 1173יציאה2625
3.3.11120- מערכות הבניין - התקנת תקרות אקוסטיותעד 250 מ"ריציאה2100עד 5 יח' בדיקה
3.3.11220- מערכות הבניין - התקנת תקרות אקוסטיות500-251 מ"רמ"ר2900
3.3.11320- מערכות הבניין - התקנת תקרות אקוסטיות1000-501 מ"רמ"ר3360
1.1.23720- מערכות הבניין - התקנת תקרות אקוסטיותכל יח' נוספת (כל 50 מ"ר)יח'500
1.1.23820- מערכות הבניין - התקנת תקרות אקוסטיותבדיקה חוזרתביקורלפי הצעת מחיר
7.7.10820- מערכות הבניין - מעקה בדיקת מעקות בגגות, מרפסות וחדרי מדרגותת"י 1142יח'2800
7.5.20120- מערכות הבניין - זיהו מוצרי חשמל בעלי תו תקןזיהוי מוצרים 1-32 יח'יציאה2625מינימום ליציאה
7.5.20220- מערכות הבניין - זיהו מוצרי חשמל בעלי תו תקןזיהוי מוצרים 32-64 יח' של מוצרים נבדקיםמדגם105
7.5.20320- מערכות הבניין - זיהו מוצרי חשמל בעלי תו תקןזיהוי מוצרים מעל 64 יח' של מוצרים נבדקיםמדגם79
1.1.23920- מערכות הבניין - אטימות מעטפת הבנייןהצפת גג או מרפסת ת"י 1476בדיקה2100
1.1.24620- מערכות הבניין - אטימות מעטפת הבנייןבדיקה חוזרת להצפת גגות או מרפסותת"י 1476בדיקה1300
1.1.24020- מערכות הבניין - אטימות מעטפת הבנייןהמטרת חלונות - שעתיים, עבור 2 אלמנטים ת"י 1476בדיקה924
1.1.24120- מערכות הבניין - אטימות מעטפת הבנייןהמטרת קירות - 6 שעות, עבור 2 אלמנטיםת"י 1476בדיקה1674
9.1.10220- מערכות הבניין - אטימות מעטפת הבנייןהמטרת חלונות - שעתיים, עבור 3 אלמנטיםת"י 1476בדיקה1290
1.1.24220- מערכות הבניין - אטימות מעטפת הבנייןהמטרת קירות - 6 שעות, עבור 3 אלמנטיםת"י 1476בדיקה1890
1.1.24320- מערכות הבניין - אטימות מעטפת הבנייןהמטרת חלונות- שעתיים, עבור 4 אלמנטיםת"י 1476בדיקה1600
1.1.24420- מערכות הבניין - אטימות מעטפת הבנייןהמטרת קירות - 6 שעות, עבור 4 אלמנטיםת"י 1476בדיקת2224
1.1.24520- מערכות הבניין - אטימות מעטפת הבנייןהמטרת חלונות /קירות בדיקה של 24 שעותת"י 1476בדיקה7560 כשהקיר הפנימי מצופה - 2 אלמנטים
1.1.24720- מערכות הבניין - אטימות מעטפת הבנייןהמטרת חלונות מעל 4 אלמנטיםת"י 1476בדיקה150
1.1.24820- מערכות הבניין - אטימות מעטפת הבנייןהמטרת קירות מעל 4 אלמנטיםת"י 1476בדיקה300
1.1.24920- מערכות הבניין - אטימות מעטפת הבניין המטרת גגות משופעים עד 100 מ"רת"י 1476 חלק 3יציאה2500
1.1.25020- מערכות הבניין - אטימות מעטפת הבנייןכל 50 מ"ר נוספים נחשבים כבדיקה נוספת מעל 100 מ"ר ראשוניםת"י 1476נק'700
1.1.25120- מערכות הבניין - אטימות מעטפת הבניין תוספת רדיוס לכל סוגי האטימות - לכל 20 ק"מ מעל ל 20 ק"מ ראשוניםת"י 1476ק"מ104
*****לבדיקה חוזרת של המטרת חלונות/קירות תינתן הצעת מחיר נפרד
7.8.10221- מערכות גילוי וכיבוי אש - מערכת מתזיםבדיקת חדר משאבות ת"י 1596בדיקה 1800
1.2.25021- מערכות גילוי וכיבוי אש - מערכת מתזיםתכנון מערכת מתזים ת"י 1596בדיקה1500
7.8.10821- מערכות גילוי וכיבוי אש - מערכת מתזיםבדיקה חוזרת לסילוק ליקויים ת"י 1596יציאה1200
7.9.10021- מערכות גילוי וכיבוי אש - לחץ וספיקהאופיין רשת עירונית
אפיון רשת מים
איפיון
ת"י 1596יציאה1800בדיקת זמינות מי כיבוי
1.2.25121- מערכות גילוי וכיבוי אש - לחץ וספיקהבדיקת מתזים (מ-1 עד 25 יח"ד) ת"י 1596521300מחיר יח' מעבר - 52 ₪
1.2.25221- מערכות גילוי וכיבוי אש - מתזיםבדיקת מתזים (מ- 26 עד 50 יח"ד) ת"י 159615.61690מחיר יח' מעבר - 15.6
1.2.25321- מערכות גילוי וכיבוי אש - מתזיםבדיקת מתזים (מ – 51 עד 100 יח"ד) ת"י 15967.82080מחיר יח' מעבר - 7.8
1.2.25421- מערכות גילוי וכיבוי אש - מתזיםבדיקת מתזים (מ – 101 עד 200 יח"ד) ת"י 15966.12480מחיר יח' מעבר - 6.1
1.2.25521- מערכות גילוי וכיבוי אש - מתזיםבדיקת מתזים (מ- 201 עד 300 יח"ד) ת"י 15965.83065מחיר יח' מעבר - 5.8
1.2.25621- מערכות גילוי וכיבוי אש - מתזיםבדיקת מתזים (מ- 301 עד 500 יח"ד) ת"י 15965.54189מחיר יח' מעבר - 5.5
1.2.25721- מערכות גילוי וכיבוי אש - מתזיםבדיקת מתזים (מ-501 עד 700 יח"ד) ת"י 15965.45265מחיר יח' מעבר - 5.4
1.2.25821- מערכות גילוי וכיבוי אש - מתזיםבדיקת מתזים (מ-701 עד 1000 יח"ד) ת"י 15965.26838מחיר יח' מעבר - 5.2
1.2.25921- מערכות גילוי וכיבוי אש - מתזיםבדיקת מתזים (מ-1001 עד 1500 יח"ד) ת"י 15964.79177מחיר יח' מעבר - 4.7
1.2.26021- מערכות גילוי וכיבוי אש - מתזיםבדיקת מתזים (מ-1501 עד 2000 יח"ד) ת"י 15964.511435מחיר יח' מעבר - 4.5
1.2.26121- מערכות גילוי וכיבוי אש - מתזיםבדיקת מתזים (מ-2001 עד 2500 יח"ד) ת"י 15964.113518מחיר יח' מעבר - 4.1.

כולל בדיקת תוכניות, התקנה, אופיין רשת
*****
*****על סעיפים 1.2.251 - 1.2.261 לא תחול הנחה
7.9.10121- מערכות גילוי וכיבוי אש - מערכת גילוי אש חלק 3בדיקת התקנת מע' גילוי אש עד 10 גלאיםת"י 1220/3יציאה1200
7.9.10221- מערכות גילוי וכיבוי אש - מערכת גילוי אש חלק 3תוספת על כל גלאי נוסף מעבר ל- 10 ראשוניםת"י 1220/3גלאי50
7.9.10321- מערכות גילוי וכיבוי אש - מערכת גילוי אש חלק 3בדיקה חוזרת לסילוק ליקוייםת"י 1220/3יציאה900
7.9.10421- מערכות גילוי וכיבוי אש - מערכת גילוי אש חלק 3 גלאים מ-1 עד 4 ת"י 1220 חלק 375300
7.9.10521- מערכות גילוי וכיבוי אש - מערכת גילוי אש חלק 3 גלאים מ-5 עד 11 ת"י 1220 חלק 362657.7
7.9.10621- מערכות גילוי וכיבוי אש - מערכת גילוי אש חלק 3 גלאים מ-12 עד 19ת"י 1220 חלק 3591031.3
7.9.10721- מערכות גילוי וכיבוי אש - מערכת גילוי אש חלק 3 גלאים מ-20 עד 29ת"י 1220 חלק 348.61256
7.9.10821- מערכות גילוי וכיבוי אש - מערכת גילוי אש חלק 3 גלאים מ-30 עד 49ת"י 1220 חלק 343.21797
7.9.10921- מערכות גילוי וכיבוי אש - מערכת גילוי אש חלק 3 גלאים מ-50 עד 64ת"י 1220 חלק 3362160
7.9.11021- מערכות גילוי וכיבוי אש - מערכת גילוי אש חלק 3 גלאים מ-65 עד 74ת"י 1220 חלק 333.32367
7.9.11121- מערכות גילוי וכיבוי אש - מערכת גילוי אש חלק 3 גלאים מ-75 עד 94ת"י 1220 חלק 331.82769
7.9.11221- מערכות גילוי וכיבוי אש - מערכת גילוי אש חלק 3 גלאים מ-95 עד 119ת"י 1220 חלק 328.82769
7.9.11321- מערכות גילוי וכיבוי אש - מערכת גילוי אש חלק 3 גלאים מ- 120 עד 139ת"י 1220 חלק 325.23039
7.9.11421- מערכות גילוי וכיבוי אש - מערכת גילוי אש חלק 3 גלאים מ-140 עד 154ת"י 1220 חלק 324.33752
7.9.11521- מערכות גילוי וכיבוי אש - מערכת גילוי אש חלק 3 גלאים מ-155 עד 169ת"י 1220 חלק 323.43968
7.9.11621- מערכות גילוי וכיבוי אש - מערכת גילוי אש חלק 3 גלאים מ-170 עד 189ת"י 1220 חלק 321.64230
7.9.11721- מערכות גילוי וכיבוי אש - מערכת גילוי אש חלק 3 גלאים מ-216 עד 245ת"י 1220 חלק 320.74482
7.9.11821- מערכות גילוי וכיבוי אש - מערכת גילוי אש חלק 3 גלאים מ-246 עד 269ת"י 1220 חלק 318.95400
7.9.11921- מערכות גילוי וכיבוי אש - מערכת גילוי אש חלק 3 גלאים מ-270 עד 309ת"י 1220 חלק 319.95883
7.9.12021- מערכות גילוי וכיבוי אש - מערכת גילוי אש חלק 3 גלאים מ-310 עד 364ת"י 1220 חלק 3186596
7.9.12121- מערכות גילוי וכיבוי אש - מערכת גילוי אש חלק 3 גלאים מ-365 עד 444ת"י 1220 חלק 316.27560
7.9.12221- מערכות גילוי וכיבוי אש - מערכת גילוי אש חלק 3 גלאים מ-445 עד 574ת"י 1220 חלק 313.59010
7.9.12321- מערכות גילוי וכיבוי אש - מערכת גילוי אש חלק 3 גלאים מ-575 עד 769ת"י 1220 חלק 313.511046
7.9.12421- מערכות גילוי וכיבוי אש - מערכת גילוי אש חלק 3 גלאים מ-770 עד 990 ת"י 1220 חלק 312.614804.8
7.9.125בדיקה חוזרת לסילוק ליקוייםיציאה900
*****על סעיפים 7.9.104 - 7.9.125 לא תחול הנחה
5.4.51022- צפיפות שדה - שיטה גרעינית + רכבצפיפות שדה עד 6 נקודות ברדיוס 20 ק"מיציאה699
5.4.51122- צפיפות שדה - שיטה גרעינית + רכבצפיפות לכל נקודה נוספת מעבר ל 6 ראשונותנק'93
5.4.51222- צפיפות שדה - שיטה גרעינית + רכבצפיפות שדה עד 6 נקודות ברדיוס 40 ק"מיציאה1025
5.4.51322- צפיפות שדה - שיטה גרעינית + רכבצפיפות שדה עד 6 נקודות ברדיוס 60 ק"מיציאה1615
5.4.51422- צפיפות שדה - שיטה גרעינית + רכבצפיפות שדה עד 6 נקודות ברדיוס מעל 60 ק"מיציאה1974
5.4.52122- צפיפות שדה - שיטת הגליל המוחדר ("שלבי")צפיפות שדה עד 6 נקודות ברדיוס 20 ק"מיציאה1188
5.4.52222- צפיפות שדה - שיטת הגליל המוחדר ("שלבי")צפיפות לכל נקודה נוספת מעל 6 נק' ראשונותנק'184
5.4.52322- צפיפות שדה - שיטת הגליל המוחדר ("שלבי")צפיפות שדה עד 6 נקודות ברדיוס 40 ק"מיציאה1326
5.4.52422- צפיפות שדה - שיטת הגליל המוחדר ("שלבי")צפיפות שדה עד 6 נקודות ברדיוס 60 ק"מיציאה1530
5.4.52522- צפיפות שדה - שיטת הגליל המוחדר ("שלבי")צפיפות שדה עד 6 נקודות ברדיוס מעל 60 ק"מיציאה1785
5.4.55122- צפיפות שדה - שיטת הגליל המוחדר ("שלבי")צפיפות (משקל מרחבי), בשיטת כסוי בשעווהמדגם209
5.4.53222- צפיפות שדה - שיטת חרוט חולצפיפות שדה עד 3 נקודות ברדיוס 20 ק"מיציאה910
5.453322- צפיפות שדה - שיטת חרוט חולצפיפות לכל נקודה נוספת מעל 3 נקודות ראשונות נק'184
5.4.53422- צפיפות שדה - שיטת חרוט חולצפיפות שדה עד 3 נקודות ברדיוס 40 ק"מיציאה1275
5.4.53522- צפיפות שדה - שיטת חרוט חולצפיפות שדה עד 3 נקודות ברדיוס 60 ק"מיציאה1474
5.4.43622- צפיפות שדה - שיטת חרוט חולצפיפות שדה עד 3 נקודות ברדיוס מעל 60 ק"מיציאה1814
5.4.54122- צפיפות שדה - שיטת חרוט חולקביעת עובי שכבות – 3 נקודותמדגם405(מילוי , מצע , תשתית)
5.4.54222- צפיפות שדה - שיטת חרוט חולבדיקת עובי – תוספת לנקודה מעל 3 ראשונותנקודה140
******על מחירי הבדיקות הגרעיניות שיבוצעו החל משעה - 20:00 ועד 06:00 יחויב המזמין תוספת של 50% למחירים הרשומים לעיל
5.1.525 23 - יחסי צפיפות רטיבות ללא נטילהצפיפות מקסימלית מעבדתית – מינימום 4 נקודותמערכת1013שיטת מודיפייד
5.1.526 23 - יחסי צפיפות רטיבות ללא נטילההדוק גליל בודד – מודיפייד מדגם231
5.1.527 23 - יחסי צפיפות רטיבות ללא נטילהצפיפות מעבדתית מקסימלית – מינימום 4 נקודות מדגם612שיטת סטנדרט פרוקטור
5.1.528 23 - יחסי צפיפות רטיבות ללא נטילההדוק גליל בודד – פרוקטורמדגם170
4.1.435 23 - יחסי צפיפות רטיבות ללא נטילהתכולת גרגירים גרוסיםת"י 3מדגם184
4.1.436 23 - יחסי צפיפות רטיבות ללא נטילהתכולת אבק באגרגטיםת"י 3מדגם168
4.1.437 23 - יחסי צפיפות רטיבות ללא נטילה דרוג אגרגטים לבטון ואספלט - מקטע אחד דרוג בלבדת"י 3מדגם304
4.1.438 23 - יחסי צפיפות רטיבות ללא נטילהחומר אורגני באגרגט דקת"י 3מדגם198
4.1.439 23 - יחסי צפיפות רטיבות ללא נטילהמשקל מרחבי בערימה, של האגרגט ת"י 3מדגם215 ("שפיכה טבעית")
4.1.441 23 - יחסי צפיפות רטיבות ללא נטילהרטיבות כוללת של אגרגטים בייבושמדגם92
5.1.529 23 - יחסי צפיפות רטיבות ללא נטילהמערכת בדיקות מלאה שתית/חומר מקומי מדגם2195דרוג,שטיפה,גבולות,100% מעבדתי + משקל סגולי
5.1.530 23 - יחסי צפיפות רטיבות ללא נטילהמערכת בדיקות מלאה למצע/אגו"ם (דרוג ,שטיפה,שווה ערך חול,מ.יחסי,גבולות ,100% מעבדתי שחיקות ל.א)מדגם2416דרוג, שטיפה, שווה ערך חול, מ.יחסי, גבולות, 100% מעבדתי
5.1.546 23 - יחסי צפיפות רטיבות ללא נטילהנטילת מדגם קרקעיציאה320
8.1.41124 - בדיקות קרקע אינדקטיביות - אנליזה מכאניתמיון הסתכלותי של מדגם קרקעמדגם39
5.2.40124 - בדיקות קרקע אינדקטיביות - אנליזה מכאניתמשקל סגולי וספיגות של קרקעמדגם168
5.2.40524 - בדיקות קרקע אינדקטיביות - אנליזה מכאניתדרוג קרקע ותערובת אגרגטים לא כולל שטיפה במשקל עד 3 ק"גמדגם310
5.2.40924 - בדיקות קרקע אינדקטיביות - אנליזה מכאניתדרוג קרקע ותערובת אגרגטים לא כולל שטיפה במשקל מעל 3 ק"גמדגם472
5.2.40624 - בדיקות קרקע אינדקטיביות - אנליזה מכאניתתכולת דקים בקרקע בשטיפה עובר נפה 200מדגם105
5.2.40824 - בדיקות קרקע אינדקטיביות - אנליזה מכאניתדרוג מעל 100 ק"ג לא כולל שטיפהמדגם750
5.2.52224 - בדיקות קרקע אינדקטיביות - אנליזה מכאניתבדיקת הידרומטר מלאה לאחר שטיפה מדגם740
5.2.55424 - בדיקות קרקע אינדקטיביות - אנליזה מכאניתרטיבות טבעיתמדגם80
5.2.41724 - בדיקות קרקע אינדקטיביות - קביעת תכונות פלסטיות ותכונות הקרקעתפיחה חופשית במשורהמדגם92
5.2.52324 - בדיקות קרקע אינדקטיביות - קביעת תכונות פלסטיות ותכונות הקרקע גבולות סומך (נזילות+פלסטיות)מדגם411
5.2.52424 - בדיקות קרקע אינדקטיביות - קביעת תכונות פלסטיות ותכונות הקרקעגבול נזילותמדגם310
5.2.52524 - בדיקות קרקע אינדקטיביות - קביעת תכונות פלסטיות ותכונות הקרקעגבול פלסטיותמדגם310
5.2.52624 - בדיקות קרקע אינדקטיביות - קביעת תכונות פלסטיות ותכונות הקרקעגבול התכווצותמדגם410
5.1.53925- C.B.R בדיקות במעבדה ובשדה– מת"ק מערכת מת"ק מלאה 15 גלילים מערכת4458לא כולל בדיקות אינדקטיביות
5.1.54025- C.B.R בדיקות במעבדה ובשדה– מת"ק מערכת מת"ק מקוצרת +7 גלילים מערכת3786לא כולל בדיקות אינדקטיביות
5.1.54125- C.B.R בדיקות במעבדה ובשדה– מת"ק מערכת מת"ק מקוצרת 5 גליליםמערכת2693לא כולל בדיקות אינדקטיביות
5.1.54425- C.B.R בדיקות במעבדה ובשדה– מת"ק מת"ק בלתי מופר, לבדיקה בודדת (צד אחד) בדיקה800לא כולל נטילה ובדיקות אינדקטיביות
5.1.54525- C.B.R בדיקות במעבדה ובשדה– מת"ק מת"ק שדהבדיקהלפי הצעת מחיר
5.1.54625- C.B.R בדיקות במעבדה ובשדה– מת"ק נטילת מדגם קרקעיציאה265
5.3.54225- C.B.R בדיקות במעבדה ובשדה– מת"ק הכנת מדגם ל C.B.R מקוצרשעתייםלפי שעת עבודה
5.3.54325- C.B.R בדיקות במעבדה ובשדה– מת"ק הכנת מדגם ל C.B.R מלא4 שעותלפי שעת עבודה
4.1.400 26- אגרגטים לא כולל נטילהמשקל יחסי וספיגות , אגרגט גס (+4)בדיקה194
4.1.402 26- אגרגטים לא כולל נטילהמשקל יחסי וספיגות, אגרגט דק (-4)בדיקה254
4.1.407 26- אגרגטים לא כולל נטילהתכולת בולי חרסית באגרגטיםבדיקה194
4.1.409 26- אגרגטים לא כולל נטילהאיתנות האגרגט הגס עד 5 מחזורי השרייהבדיקה1364
4.1.410 26- אגרגטים לא כולל נטילהמדד (אינדקס) הפחיסותבדיקה180
4.1.411 26- אגרגטים לא כולל נטילהמדד (אינדקס) המאורכותבדיקה215
4.1.412 26- אגרגטים לא כולל נטילהשעור שחיקה בדיקה429 לוס אנג'לס
4.1.413 26- אגרגטים לא כולל נטילהשעור הגריסותבדיקה397שיטה בריטית
4.1.414 26- אגרגטים לא כולל נטילהשווה ערך חולבדיקה221
4.1.415 26- אגרגטים לא כולל נטילהאגרגטים מינרלים ממקורות טבעיים- מקטע אחדת"י 3מדגם2056
4.1.416 26- אגרגטים לא כולל נטילהאגרגטים מינרלים ממקורות טבעיים- שני מקטעיםת"י 3מדגם2408
4.1.417 26- אגרגטים לא כולל נטילהאגרגטים מינרלים ממקורות טבעיים- 3 מקטעיםת"י 3מדגם2790
4.1.418 26- אגרגטים לא כולל נטילהאגרגטים מינרלים ממקורות טבעיים- 4 מקטעיםת"י 3מדגם3143
5.1.546 26- אגרגטים לא כולל נטילהנטילת מדגם קרקעיציאה320
4.2.44227 - בדיקות סלעמדידת מקדם פואסון עם מד עוות אלקטרוני אחדמדגם3600
4.2.44327 - בדיקות סלעמדידת מקדם פואסון עם שני מדי עוות מדגם3400
4.2.44527 - בדיקות סלעבדיקת פורוזיות ותכולת רטיבות מירביתמדגם1728
4.2.43127 - בדיקות סלע בדיקת לחיצה בלא כלוא על מדגמי סלע מדגם864לא כולל בדיקות אינדיקטביות
4.2.43227 - בדיקות סלעמודול הכפיפה של גושי אבןמדגם381
4.2.43327 - בדיקות סלעספיגות ומשקל מרחבי של גושי אבןמדגם214
4.2.43427 - בדיקות סלעאבן טבעית, שעור השחיקהמדגם1394
4.3.43527 - בדיקות סלעבדיקה אולטרסונית של מדגם סלע במעבדהמדגם540
4.3.43627 - בדיקות סלעSLAKE DURABILITY בדיקת אינדקס מדגם1728
4.2.43927 - בדיקות סלעבדיקת חוזק נקודתי על סלע מדגם369
4.2.44127 - בדיקות סלעבדיקת בקיעה ברזיליאניתבדיקה843
4.2.44927 - בדיקות סלעזחילת חוזק (creep) של סלע קשה בלחץ צירי בדיקה2948
4.2.45027 - בדיקות סלעזחילת חוזק (creep) של סלע רך בלחץ צירי בדיקה2862
4.2.45127 - בדיקות סלעחוזק למתיחה ישירה של גליל סלעבדיקה902
4.2.45227 - בדיקות סלעגזירה מרחבית מהירה בתא HOEK מדגם4.6
*4.2.44627 - בדיקות סלעקביעת תכולת מים מקסימליתמדגם67
4.2.44727 - בדיקות סלענסור קוביה או גליל מגוש סלע (שהובא למעבדה)מדגם210
5.1.54627 - בדיקות סלענטילת מדגם קרקעיציאה320
5.3.101 28 - חדירות מים כולל הכנהחדירות מים עומד קבוע, קרקעות קוהזיביות (חרסיתיות) בתא גזירהמדגם2048
5.3.102 28 - חדירות מים כולל הכנהחדירות מים עומד קבוע , קרקעות גרנולריות בתא גזירהמדגם1050
5.3.104 28 - חדירות מים כולל הכנהחדירות למים באודומטר קרקעות גרנולריות מדגם מהודקמדגם966
5.3.105 28 - חדירות מים כולל הכנהחדירות למים באודומטר קרקעות קוהזיביות מדגם מהודק או בלתי מופרמדגם1260
5.3.106 28 - חדירות מים כולל הכנהקביעת מוליכות הידראולית של קרקעות גסות גרגיר בעומק קבוע בדיקה1050
5.3.109 28 - חדירות מים כולל הכנהקביעת מוליכות הידראולית של קרקעות גסות גרגיר בעומק קבוע הכנת מדגםמדגם263
4.1.42529 - גזירה כללי כולל הכנה לחיצה בלא כלוא על מדגם קרקעמדגם485 לא כולל בדיקת רטיבות
5.7.60129 - גזירה כללי כולל הכנה גזירה בכנפת מעבדתיתמדגם208
5.1.54629 - גזירה כללי כולל הכנה נטילת מדגם קרקעיציאה265
5.4.10030 - גזירה מרחביתגזירה מסוג CU בחומר קוהזיבי 3 נק'מערכת6490
5.4.10130 - גזירה מרחביתגזירה מסוג UU 3 נק'מערכת2170
5.4.10730 - גזירה מרחביתגזירה מסוג CD 3 נק'מערכת6400
5.4.10630 - גזירה מרחביתגזירה מסוג CD לחומר גרנולרי, 3 נק'מערכת4300
5.4.10330 - גזירה מרחביתהתנזלות , בדיקה רב מחזורית כולל מדידת לחץ מי נקובים במכשיר INSTRONנק'הצעת מחיר
5.4.10830 - גזירה מרחביתגזירה לקביעת מודול השיבה (INSTRON)נק'הצעת מחיר
5.6.570 31 - קונסולידציה ומייטקונסולידציה מהירה , בקרקע גרנולרית עד 8 שלבים מדגם950
5.6.571 31 - קונסולידציה ומייטקונסולידציה מהירה כל שלב מעבר ל 8 ראשוניםנק'104
5.6.572 31 - קונסולידציה ומייטקונסולידציה איטית עד 8 שלבים בקרקע קוהזיביתמדגם3420
5.6.578 31 - קונסולידציה ומייטקונסולידציה איטית תוספת לשלב מעבר ל 8 ראשוניםנק'208
5.6.575 32 - קונסולידציה ומייטקונסולידציה איטית עם מדידת לחץ צידי עד 8 שלביםמדגם3500
5.6.576 31 - קונסולידציה ומייטקונסולידציה איטית רב מחזורית בקרקע קוהזיבית כולל 2 מחזורים העמסה ושחרור מדגם4200
5.6.577 31 - קונסולידציה ומייטמייטמדגם750
5.6.580 32- לחץ תפיחה, שעור תפיחה- ללא שינוי תפיחה לחץ תפיחה ASTM D 4546בדיקה950 Method C
5.6.581 32- לחץ תפיחה, שעור תפיחה- ללא שינוי תפיחה עם מדידת לחץ צידיבדיקה2800
5.6.582 32- לחץ תפיחה, שעור תפיחה- ללא שינוי תפיחה עם מדידת שעור תפיחה לאחר שחרור לחץבדיקה1680
5.6.584 32- לחץ תפיחה, שעור תפיחה- שעור תפיחהקביעת שעור תפיחהASTM D 4546 מדגם950 "Method A"
5.6.585 32- לחץ תפיחה, שעור תפיחה- שעור תפיחהעם מדידת לחץ צידימדגם2200
5.6.586 32- לחץ תפיחה, שעור תפיחה- שעור תפיחה שעור תפיחה בלחצים שונים ASTM D 4546בדיקה950Method B
5.6.587 32- לחץ תפיחה, שעור תפיחה- שעור תפיחהC+A לחץ תפיחה לפי שיטות מדגם1500
5.5.580 33- גזירה ישירהבלתי מנוקזת מהירה ללא קונסולידציה 3 נק' מערכת1115
5.5.581 33- גזירה ישירהמנוקזת איטית ללא קונסולידציה 3 נק'מערכת1575
5.5.587 33- גזירה ישירהמנוקזת (איטית) לאחר קונסולידציה קרקע גרנולרית 3 נק'מערכת1155
5.5.588 33- גזירה ישירהמנוקזת איטית לאחר קונסולידציה קרקע קוהזיבית 3 נק'מערכת2940
5.5.593 33- גזירה ישירהמהירה לאחר קונסולידציה, קרקע גרנולרית, 3 נק'מערכת1575
5.5.589 33- גזירה ישירהבלתי מנוקזת מהירה לאחר קונסולידציה קרקע קוהזיביתמערכת2205
5.5.590 33- גזירה ישירהתוספת לקביעת ערך רזידואלימדגם315
5.5.585 33- גזירה ישירההכנת מדגמים לגזירה ישירהמדגם250
5.5.586 33- גזירה ישירהקביעת חוזק לגזירה רזידואלי בעזרת מכשיר טבעתי מדגם1200(מחזור אחד)
5.5.591 33- גזירה ישירהגזירה כפולה בתא גדול 3 נק'ת"י 1630נק'לפי הצעת מחיר
5.5.592 33- גזירה ישירהשליפת רצועות שריוןת"י 1630בדיקהלפי הצעת מחיר
8.1.41134 - עבודות שדה מיוחדותמיון הסתכלותי, מדגם בודדמדגם39
8.1.41234 - עבודות שדה מיוחדותמיון ארגז גלעיןארגז265
8.2.42434 - עבודות שדה מיוחדותדקר דרום אפריקאי DCP , עד 6 בדיקותבדיקה345עד 1.0 מ'
8.2.42934 - עבודות שדה מיוחדותכל בדיקה נוספת מעבר ל- 6 בדיקות ראשונותבדיקה285
8.2.42534 - עבודות שדה מיוחדותדקר דרום אפריקאי, עד 4 בדיקות בדיקה528עד 2.0 מ'
8.2.43034 - עבודות שדה מיוחדותכל בדיקה נוספת מעבר ל- 4 בדיקות ראשונותבדיקה480
8.2.42634 - עבודות שדה מיוחדותבדיקת מכנף שדה - VT בדיקה162
8.2.42734 - עבודות שדה מיוחדות Light Droop Weight Test פלטה גרמניתיציאה3750מחיר מינימלי ליציאה עד 10 נק' ראשונות
8.2.42834 - עבודות שדה מיוחדות Light Droop Weight Test פלטה גרמניתבדיקה210מעבר ל- 10 נקודות ראשונות - בדיקה נוספת
8.1.42334 - עבודות שדה מיוחדותבדיקת פרססיומטר מטיפוס MENARD לקרקע בדיקה850כוללת שימוש בציוד, פענוח ושרטוט תוצאות, מינימום 4 בדיקות ליציאה
8.1.44034 - עבודות שדה מיוחדותבדיקת פרסיומטר בסלע כוללת שימוש בציוד ,פענוח, ודיווחבדיקה1700מינ'ימום 3 בדיקות ליום
8.1.42434 - עבודות שדה מיוחדות מד שיפוע Inclinometer בדיקה3900בדיקה באמצעות מד שיפוע באתר כולל התקנה כולל שימוש בציוד ,פענוח, ושרטוט התוצאה
8.1.42534 - עבודות שדה מיוחדות CPT פנטרומטר הולנדייציאההצעת מחירעבור פיקוח ופענוח מחיר מינימלי ליציאה עד 20 מ'
8.1.42634 - עבודות שדה מיוחדות CPT פנטרומטר הולנדימ"אעבור פיקוח ופענוח מחיר מינימלי ליציאה מעל 20 מ'
8.1.42834 - עבודות שדה מיוחדותהתארגנות צוות יציאה לקדוח בלבדקומפלט
8.1.42934 - עבודות שדה מיוחדותSPTהחדרה תקנית יח'
8.1.43034 - עבודות שדה מיוחדותמדגם בלתי מופר בקדוחיח'
8.1.43134 - עבודות שדה מיוחדותקדוח אוגר (ספירלה), בקרקע או סלע רךמ"א
8.1.43234 - עבודות שדה מיוחדותקדוח גלעין, בסלעמ"א
8.1.55534 - עבודות שדה מיוחדותקביעת מודול השתית בעזרת Geogauge עד 60 נק'יציאה2900
8.2.44134 - עבודות שדה מיוחדותבקרה ומעקב אחר דריכת עוגנים כולל שרטוט ודווחיום עבודה2600מינימום יום עבודה
8.1.43434 - עבודות שדה מיוחדותחוזק לשליפת ברגי סלע עד 7 טון למוט יח'791מינימום 3 יחידות ליציאה
8.1.46034 - עבודות שדה מיוחדות חוזק לשליפת ברגי סלע עד 30 טון למוט יח'3000מינימום 4 יחידות ליום עבודה כולל שימוש בציוד שליפה ,שירטוט ודיווח
8.1.49934 - עבודות שדה מיוחדות בקרע ומעקב חוזק לשליפת ברגי סלע עד 30 טון למוט יח'1320מינימום 4 יחידות ליום עבודה
8.1.43534 - עבודות שדה מיוחדותהתקנת פיזומטרים אלקטרונייםיח'לפי הצעת מחיר
8.1.43634 - עבודות שדה מיוחדותהתקנת ומדידת מדי שקיעה ותפיחהיח'
8.1.43734 - עבודות שדה מיוחדותהתקנת אקסטנסיומטרים למדידת תזוזהיח'
8.1.46134 - עבודות שדה מיוחדותהתקנת אינקלינומטר למדידת תזוזותיח'
8.1.43834 - עבודות שדה מיוחדותDPA – Dynamic Probing Type Testיח'
8.1.43934 - עבודות שדה מיוחדותביצוע קידוחים עד לעומק 2 מ' באמצעות מכונת קידוח נגררת בקרקעות גסות ודקות גרגיריום עבודה4550 יום עבודה - אינו כולל עבודת שדה של גאולוג
8.1.40035- בקרת כלונסאותפקוח על קידוחי כלונסאות: כולל בדיקות בנטוניט - בדיקת שדה בלבדי"ע1900יום עבודב 8 שעות C.F.A , לא כולל בדיקת בטון
8.1.41035- בקרת כלונסאותכל שעה נוספת מעבר לשעות יום עבודהשעה396
8.1.40135- בקרת כלונסאותבדיקות סוניות עד 40 כלונסאות מינ'יציאה3000
8.1.40235- בקרת כלונסאותבדיקות סוניות לכלונס מעבר ל 40 ראשוניםיח'126
8.2.40335- בקרת כלונסאותבדיקות אולטראסוניות - עד 150 מ"איציאה3000
8.2.40435- בקרת כלונסאותבדיקות אולטראסוניות כל מ"א נוסף מעל 150 מ"אמ"א20
8.2.40535- בקרת כלונסאותבדיקת כלונסאות בשיטת גמא עד 150 מ"איציאה3000
8.2.40635- בקרת כלונסאותבדיקת כלונסאות בשיטת גמא כל מ"א נוסף מעל 150 מ"אמדגם20
8.1.44135- בקרת כלונסאותסקסימטר Saximeter במינימום 10 נק' בדיקה270
8.3.440 36- בנטונייט לא כולל יציאהצפיפות בנטונייטמדגם148
8.3.441 36- בנטונייט לא כולל יציאהצמיגות בנטונייט קונוס מרשמדגם148
8.3.442 36- בנטונייט לא כולל יציאהאחוז חול בבנטונייטמדגם148
8.3.443 36- בנטונייט לא כולל יציאהבדיקת PH בבנטונייט מדגם148
8.3.444 36- בנטונייט לא כולל יציאהמוליכות חשמלית של בנטונייטמדגם148
8.3.445 36- בנטונייט לא כולל יציאההפסד נוזל + עובי עוגת הבנטונייטמדגם320
8.3.446 36- בנטונייט לא כולל יציאהיציבות בנטונייט (דילטציה במשורה).מדגם120
8.3.447 36- בנטונייט לא כולל יציאהתכולת מלחים בבנטונייטמדגם240
8.3.449 36- בנטונייט לא כולל יציאהצמיגות מדומה + פלסטיות הבנטונייט - ויסקומטרמדגם614
8.3.450 36- בנטונייט לא כולל יציאהחוזק ג'ל + נקודת כניעהמדגם265
8.3.451 36- בנטונייט לא כולל יציאהגבול נזילות הבנטונייטמדגם681
8.3.454 36- בנטונייט לא כולל יציאההרכב מינרולוגי של אבקת בנטונייטמדגם1059
8.3.456 36- בנטונייט לא כולל יציאהרטיבות הבנטונייטמדגם46
5.1.546 36- בנטונייט לא כולל יציאהנטילת מדגם קרקעיציאה320
3.1.201 37 - אספלט - מעבדהבדיקת אספלט בשיטת מרשל - רדיוס עד 20 ק"מASTMD 15591570כוללת: נטילה , מיצוי קר , דרוג , צפיפות מקסימלית , יציבות , נזילות ,אחוז חלל
3.1.202 37 - אספלט - מעבדהבדיקת אספלט בשיטת מרשל - רדיוס עד 40 ק"מבדיקה1690
3.1.203 37 - אספלט - מעבדהבדיקת אספלט בשיטת מרשל - רדיוס עד 60 ק"מבדיקה1810
3.1.204 37 - אספלט - מעבדהבדיקת אספלט בשיטת מרשל - רדיוס מעל 60 ק"מבדיקה1930
3.1.301 37 - אספלט - מעבדהקביעת תכולת ביטומן (מיצוי קר / חם) מדגם שהובא למעבדה ASTMD 2172 מדגם568ללא נטילה
3.1.302 37 - אספלט - מעבדהצפיפות גליל מרשל שהובא למעבדהגליל145
3.1.303 37 - אספלט - מעבדהגזירת גליל מרשל שהובא למעבדהגליל137
3.1.305 37 - אספלט - מעבדהצפיפות מקסימלית תאורטית, לתערובת אספלט ASTMD 3159 מדגם419
3.1.306 37 - אספלט - מעבדהיציבות משתיירת למערכת מרשל ASTMD 3159 מדגם1456
3.1.308 37 - אספלט - מעבדהתכנון תערובת אספלט, בשיטת מרשלמדגם4808עד 5 תכולות ביטומן
3.1.309 37 - אספלט - מעבדהיציבות משתיירת לגלילגליל154
3.1.313 37 - אספלט - מעבדהצפיפות ממשית (100% ) של תערובת אספלט (3 גלילים)מדגם396
3.1.314 37 - אספלט - מעבדהחוזק למתיחה בבקיעה, גליל אספלטגליל153
3.1.315 37 - אספלט - מעבדהשחיקת קנטברו מדגם431(אספלט שקט)
3.1.316 37 - אספלט - מעבדהבדיקת שעור התנקזות לאספלט שקטמדגם431
5.4.542 37 - אספלט - מעבדהבדיקת עובי - תוספת לנקודה מעל 3 ראשונותמדגם83
3.2.311 37 - אספלט - שדהצוות קידוחי אספלט (6 ליבות) עד 20 ק"מיציאה1225כולל בדיקות עובי וצפיפות
3.2.312 37 - אספלט - שדה קידוח ליבת אספלט נוספת כולל בדיקות ( עובי שכבה וצפיפות) מעל 6 ראשוניםמדגם152
3.2.313 37 - אספלט - שדהצוות קידוחי אספלט (6 ליבות) עד 40 ק"מיציאה1552כולל בדיקות עובי וצפיפות
3.2.314 37 - אספלט - שדהצוות קידוחי אספלט (6 ליבות) עד 60 ק"מיציאה1797כולל בדיקות עובי וצפיפות
3.2.315 37 - אספלט - שדהצוות קידוחי אספלט (6 ליבות) מעל 60 ק"מיציאה2220כולל בדיקות עובי וצפיפות
3.3.316 37 - אספלט - שדהנטילת מדגם – תערובת חמה מהפלנט / כבישמדגם270
3.3.317 37 - אספלט - שדהיציאת צוות יציאת צוות קידוחי אספלט (עד 6 ליבות)יציאה1000ללא בדיקות עובי וצפיפות ליבה
3.3.318 37 - אספלט - שדהקידוח ליבת אספלט נוספת מעל 6 ליבות ראשונות ליבה105
3.2.321 37 - אספלט - שדהקביעה כמותית של צפוי יסוד וציפוי מאחה ללא יציאהמדגם377
3.2.322 37 - אספלט - שדהמישוריות אספלט, בכביש, לכל חתך (בשני כוונים)יום עבודה2625
5.8.101 38 - כימיה ללא נטילהבדיקת ערך הגבה, PHמדגם242
5.8.102 38 - כימיה ללא נטילהמוליכות חשמליתמדגם311
5.8.103 38 - כימיה ללא נטילהתכולת סידן, Caמדגם333
5.8.104 38 - כימיה ללא נטילהתכולת מגנזיום, Mgמדגם333
5.8.105 38 - כימיה ללא נטילהתכולת נתרן, Nמדגם351
5.8.106 38 - כימיה ללא נטילהתכולת כלורידיםמדגם351
5.8.107 38 - כימיה ללא נטילהתכולת בורון, Bמדגם351
5.8.108 38 - כימיה ללא נטילהתכולת גופריתמדגם540
5.8.111 38 - כימיה ללא נטילהתכולת זרחן,P , במצוי(אולסן)מדגם351
5.8.112 38 - כימיה ללא נטילהתכולת זרחן, כללימדגם351
5.8.113 38 - כימיה ללא נטילהתכולת חנקן, Nמדגם351
5.8.114 38 - כימיה ללא נטילהתכולת אשלגן, K, במצוי מימימדגם351
5.8.115 38 - כימיה ללא נטילהתכולת אשלגן , במצוי CaCl2מדגם351
5.8.116 38 - כימיה ללא נטילהחומר יבשמדגם351
5.8.117 38 - כימיה ללא נטילהגיר כללימדגם351
5.8.118 38 - כימיה ללא נטילהגיר פעילמדגם351
5.8.119 38 - כימיה ללא נטילהתכולת S.A.R מדגם987
5.2.555 38 - כימיה ללא נטילהתכולת חומר אורגני, אפר, מים בקרקעמדגם258
5.2.556 38 - כימיה ללא נטילהבדיקת pH ערך הגבה לקביעת קורוזיהמדגם592
5.2.557 38 - כימיה ללא נטילהתכולת ברזל Feמדגם332
5.1.546 38 - כימיה ללא נטילהנטילת מדגם יציאה500
5.2.558 38 - כימיה ללא נטילהמערכת בדיקות לאדמת גן על פי מפרט משרד החקלאותמערכת3920
5.2.559 38 - כימיה ללא נטילהתכולת הקורבונטיםמדגם242
8.2.101 39 - בדיקות העמסההעמסת קורות / תקרות עד 60 מ"רת"י 252יציאההצעת מחיר
8.2.102 39 - בדיקות העמסהניסיון העמסה סטטי על כלונסיח'
8.2.103 39 - בדיקות העמסהבגין הכנת דו"ח שעת בודק/גיאולוג שעה
10.1.140 - מעבדות שדה באתר הסלילהתעריף מהנדס לחודש – 6 ימי עבודה בשבועחודש57400
10.1.240 - מעבדות שדה באתר הסלילהתעריף בודק לחודש – 6 ימי עבודה בשבוע חודש53700
10.1.340 - מעבדות שדה באתר הסלילהתעריף עוזר לחודש – 6 ימי עבודה בשבוע חודש31800
10.1.440 - מעבדות שדה באתר הסלילהרכב צמוד תעריף חודשי עד 2500 ק"מ18400
10.1.540 - מעבדות שדה באתר הסלילהיום עבודה במפעל אספלט/באתר צמוד - לבדיקות שדה יום עבודה2100עד 8 שעות עבודה
10.1.640 - מעבדות שדה באתר הסלילהעבודת לילה במפעל אספלט/באתר צמוד - לבדיקות שדהיום עבודה3150עד 8 שעות עבודה (החל משעה 18:00)
10.1.740 - מעבדות שדה באתר הסלילהבגין הכנת דו"ח - שעת מהנדס שעה326
10.1.840 - מעבדות שדה באתר הסלילהבגין הכנת דו"ח - שעת בודקשעה263
10.2.1 41 - דוח סטטיסטי - דוח סטטיסטי למפעלי בטוןהכנת דו"ח סטטיסטי רבעוני למפעל בטון1315 ₪ לחודש
10.2.2 41 - דוח סטטיסטי - דוח סטטיסטי למפעלי בטוןהכנת דו"ח סטטיסטי שנתי למפעל בטון13150 ₪ לחודש
7.6.10542 - איכות הסביבהבדיקת גז ראדון - ל 3 ימיםגלאי367
7.6.10642 - איכות הסביבהבדיקת גז ראדון - עד 10 ימיםגלאי473
7.6.10742 - איכות הסביבהבדיקת גז ראדון - ל 3 חודשים ומעלהגלאי577
7.6.10842 - איכות הסביבהבדיקת גז ראדון - יציאת מינימום יציאה1260
11.1.10043 – מערך מסכםמערך מסכם עבור 12-1 יח"דיח"ד1231
11.1.10143 – מערך מסכםמערך מסכם עבור 64-13 יח"דיח"ד102
11.1.10243 – מערך מסכםמערך מסכם עבור 128-65 יח"דיח"ד91
11.1.10343 – מערך מסכםמערך מסכם עבור 192-129 יח"דיח"ד84
11.1.10443 – מערך מסכםמערך מסכם עבור 256-193 יח"דיח"ד76
11.1.10543 – מערך מסכםמערך מסכם עבור 320-257 יח"דיח"ד69
11.1.10643 – מערך מסכםמערך מסכם עבור 384-321 יח"דיח"ד60
11.1.10743 – מערך מסכםמערך מסכם עבור 448-385 יח"דיח"ד56
11.1.10843 – מערך מסכםמערך מסכם עבור 512-446 יח"דיח"ד52
11.1.10943 – מערך מסכםמערך מסכם עבור 576 – 513 יח"דיח"ד48
11.1.11043 – מערך מסכםמערך מסכם עבור 1500-577 יח"דיח"ד45
11.1.11143 – מערך מסכםדו"ח מסכם לבית פרטימחיר מינימלי661
11.1.11243 – מערך מסכםדיסק תוצאות חוזק בטון (חודשי)דיסקט1322
43 – מערך מסכםתרגום תעודת בדיקה לאנגלית עמוד136
43 – מערך מסכםהכנת תעודת בדיקהמחיר מינימלי123
45 – בדיקות לא הורסותבדיקות רדיוגרפיות (רנטגן) מינימום רדיוגרמות 10 יח'.יח'114
45 – בדיקות לא הורסותבדיקות אולטראקוליות או קטע ריתוך שאורכו עד 1 מטר (מינימום 10 מטר)מטר120
45 – בדיקות לא הורסותבדיקה בשיטת החלקיקים המגנטיים ובדיקות בשיטת הנוזל חודר או כל קטע ריתוך שאורכו אינו עולה עח 1 מטר מינימום 20 מטר מטר60
45 – בדיקות לא הורסותעבור צילומי וידאו מינימום 300 מטר ליציאהמטר6.4
45 – בדיקות לא הורסותשעת פיקוח ובדיקות בראיהשעה200
45 – בדיקות לא הורסותתוספת למאבטחיח'1500
45 – בדיקות לא הורסותעבור כל יציאה לאתר ברדיוס של עד 25 ק"מיציאה1000
45 – בדיקות לא הורסותעבור כל יציאה לאתר ברדיוס של עד 50 ק"מיציאה1400
45 – בדיקות לא הורסותעבור כל יציאה לאתר ברדיוס של עד 100 ק"מיציאה2000

Call Now Button
נגישות